برای ثبت شکایات،نظرات وپیشنهادات خود میتوانیدبا شماره تلفنهای 66980582،66980587به صورت 24ساعته ویا ارسال ایمیل به آدرس irtahrir88@gmail.com ویامراجعه به صورت حضوری به آدرس:میدان انقلاب خیابان ادواردبراون پلاک 16 مراجعه فرمایید.

بانظرات وپیشنهادهای خود مارا در عرضه بهتر،سریعترودقیقتر محصولات یاری نمایید.